Elérkeztünk a legvégső kérdésekhez 
Mindannyiunknak szembesülnie kell a legfontosabb létkérdéssel: fennmaradhat-e az emberiség? A válasz az ökológiai civilizáció, amelynek alapja Eurázsia ősi öröksége, az életközpontú gondolkodás – vallja Grandpierre Attila, fizikus, csillagász, egyetemi doktor, kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. A rendkívül sokoldalú, reneszánsz személyiséggel – aki íróként, őstörténetünk kutatójaként is jelentős, meghatározó művek szerzője, a hazai, alternatívnak nevezett rockzenében meghatározó formáció, a Vágtázó Halottkémek és a Vágtázó Csodaszarvas frontembereként pedig fogalommá vált énekes-zenész – a magyarság jövőt meghatározó szerepéről is beszélgettünk. 
Elérkeztünk a legvégső kérdésekhez 
Kultúra

Elérkeztünk a legvégső kérdésekhez

Fotó: Egressy Orsolya
Nánási-Kézdy Tamás 20/12/2022 09:00

Mindannyiunknak szembesülnie kell a legfontosabb létkérdéssel: fennmaradhat-e az emberiség? A válasz az ökológiai civilizáció, amelynek alapja Eurázsia ősi öröksége, az életközpontú gondolkodás – vallja Grandpierre Attila, fizikus, csillagász, egyetemi doktor, kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. A rendkívül sokoldalú, reneszánsz személyiséggel – aki íróként, őstörténetünk kutatójaként is jelentős, meghatározó művek szerzője, a hazai, alternatívnak nevezett rockzenében meghatározó formáció, a Vágtázó Halottkémek és a Vágtázó Csodaszarvas frontembereként pedig fogalommá vált énekes-zenész – a magyarság jövőt meghatározó szerepéről is beszélgettünk. 

– Két zeneszám címét említeném a Vágtázó Halottkémek repertoárjából. Az egyik így szól: Halló, Mindenség. A másik: Hunok csatája. Ez a két cím rendkívül gazdag eddigi életútja kezdetének és jelenének is felfogható. Mennyire ért egyet ezzel a megállapítással?

– Bizonyos értelemben a két cím kiválasztása találó. Öt éves korom óta pontosan tudom azt, hogy a Világmindenség egésze érdekel, már akkor csillagász szerettem volna lenni. Viszont sokáig egy pillanatig sem jutott volna az eszembe az, hogy egyszer őstörténettel foglalkozom majd. Pedig magától rajzolódott ki a két terület között az összekötő kapocs, egyenesen vezetett az utam az egyik ponttól a másikig.

Az életfa hármas hármassága

– Hogyan lehet eljutni a Világmindenség vizsgálatától az őskultúráig?

– Az első fontos pillanat az volt, amikor megértettem a Világegyetem lényegét. Bauer Ervinnek köszönhetem az indítást: elméleti biológiáról szóló könyvét 17 éves koromban édesapámtól kaptam meg. A korát messze megelőző neves tudós ebben a kötetben mutatta be az élet energetikai oldalát szabályozó egyetemes elvről szóló felfedezését. Ezt tovább fejlesztve jutottam el oda, hogy a Világegyetem hajtóereje három alapelvre épül: az anyagelv és az értelem elve mellett a legfontosabbra: az életelvre, amely körül fonja a másik kettőt, amely nélkül a másik két elvnek sincs értelme. E három alapelv egységes egésze révén lehet a Világegyetemet átlátni, ez a három hajtóerő együtt a Világegyetem ’motorja’ és lényege. A három alapelv végső soron egy: Egyháromsággá egyesíti az élet elve. Felemelő út volt eljutni eddig a következtetésig, de ezután még különösebb dolog történt velem. A test, a lélek és a szellem egyháromságát és – e három, vízszintesként elképzelt párhuzamosból az egységet megteremtő és összefogó, a középső helyről kiemelkedő és egységesítővé, függőlegessé váló - életelvet szemlélve váratlanul és legnagyobb meglepetésemre kirajzolódott előttem egy kettős kereszt. Ez volt az a jel, ami összekötötte a Világegyetem lényegének jelképét az őstörténelemmel. Ezzel hullott a kezembe az a kulcs, amely megnyitotta a kaput az őstörténelmünk felé. Természettudósként arra is rájöttem, hogy a megfigyelhető jelenségek, a jelenségeket irányító természettörvények és a természettörvényeket irányító alapelvek maguk is Egyháromságot alkotnak. A három alapelvnek megfelelően a Világegyetem lényegét hármas hármasság alkotja. Ennek jelképe a hármas halom. Bár eddig szigorúan tudományos gondolatmenetet követtem, ez a szál mégis összekapcsolódott őstudásunk jelképeivel. Éreztem a hívó erőt és azt, hogy be kell lépnem ezen a kapun. Egy csodálatos világ tárult a szemem elé.

– Milyen őstudásra mutatott rá a kettőskereszt?

– Elvezetett például a magyar rovásíráshoz, amelyben a kettőskereszt az egynek a jele. Lehetetlennek tűnik, hogy az 1 jeléül 3 jel legyen a legalkalmasabb! Ennek nyomós oka kell legyen. Őseink a kozmikus hármasság egységét mutató jelképet választották a kozmikus Egy jelölésére. Az Egy jelképrendszere végigkíséri őstörténelmünket Árpád népéig, mai nemzeti címerünkig és zászlónkig. Az Egy hármassága és a hármasság egysége: az élő Világegyetem lényegéről szóló tudás a magyarság szellemi alapja.

– Milyen jelek mutatják ezt?

– Sok példát lehet említeni, de ezek közül kiemelném Igor Manzura orosz régész felismerését, amelyek egybevágtak azzal, ahogyan jómagam próbáltam megérteni az őstörténelmet. Manzura a munkája során arra a következtetésre jutott, hogy a régészeti leleteken található egységes jelképrendszer mindig az adott korban élő nép műveltségét és társadalmi életét meghatározó világnézetet tükrözi. A régészek figyelmét természetesen elkerülte az Egyháromság és a hármas hármasság jelképrendszere, hiszen ma már nem ismert a Világegyetem lényegének jelképrendszere. A Selyemút mentének leletein talált jelképrendszert elsősorban a magyaroknál és a székelyeknél, a szkítáknál, az avaroknál és a hunoknál találhatjuk meg, valamint Mezopotámiában, ami szintén nem véletlen. Ott például a kozmikus Életfa ábrázolásán, az Életfa törzsén is szerepel három hármasság-jel. Éppen ott van jelen a hármasság hármas egysége, ahol az életerő áramlik felfelé. Az Életfa, a hármas hármasság, a kettőskereszt jelképei a Selyemút népeinél, a szkíta-hun-magyarságnál, Mezopotámiában és Kínában egyaránt megtalálhatók. Eurázsia olyan közös őstudással rendelkezik a Világegyetem lényegéről, amely más népeknél nem lelhető fel.
Fotó: Egressy Orsolya

– Honnan hová terjedhetett ez a tudás? A közkeletű felfogás szerint Távol-Kelet a bölcső, ahonnét az áru, a szellemi érték és a kultúra áramlott Nyugat felé. 

– Tizenegy tudományág eredményeit foglaltam össze abban a könyvemben, amely Ősi Magyarország – a Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése címmel jelent meg a közelmúltban és amelynek fejezeteit szakterületük kiemelkedő szakértői lektorálták. Ebben a kötetben éppen ellentétes irányú megállapításra jutottam, amely szerint a Kárpát-medencéből áramlott Kelet felé az ősi műveltség. Az íj felfedezéséből érdemes kiindulnunk, amelyre – a nyugati szakirodalom által említett 8 ezer év helyett – időszámításunk előtt 35 ezer évvel került sor. Ez volt a kor meghatározó civilizációs vívmánya. Az a nép, amelyik feltalálta az íjat, óriási előnyre tett szert, sokkal nagyobb népesség ellátására volt képes. Az íj felfedezéséhez ráadásul kiemelkedő szintű tudás volt szükséges. Mindez megvolt a korabeli Kárpát-medencében, amit többek között Gáboriné Csánk Vera régész „Az ősember Magyarországon” című művéből tudhatunk, ő említi az Istállóskői-barlangban talált, 35-40 ezer éves nyílhegyeket. A fentiek kutatásaim szerint azt igazolják, hogy közel 40 ezer évvel ezelőtt a Kárpát-medencében egy olyan különleges műveltségű civilizáció működött, amelyik elsőként találta fel a világon az íjat és hatalmas néphullámot indított, elsősorban kelet felé. Ők az úgynevezett gravetti kultúra képviselői, az általuk hátrahagyott nyílhegyeket a régészek Franciaországtól Lengyelországon és Szibérián át egészen a Csendes-óceán partjáig nyomon tudják követni. Ez az íjfeszítő kultúra népesítette be a későbbi Mezopotámia területét is. 


Ősi Magyarország 

 – Ezek szerint a Kárpát-medence volna Eurázsia bölcsője? 

– Az eurázsiai síkságrendszert illetően igen. Ez az általam Ősi Magyarországnak nevezett civilizáció körzete. Ugyanis a gravetti kultúra közel harmincezer éves jelenléte után, nagyjából 7500 évvel ezelőtt indult el a Kárpát-medencéből a következő kiáramlás. Ekkortájt jött itt létre az Ősi Európa-civilizáció. Ez a nép találta fel a fémművességet és honosította meg a nagyállattartást is, a városépítést, a templomépítést, a kőkörök építését, az írást vagy az írás közvetlen elődjét. Ez a civilizációs vívmány-sorozat indította be az újabb népességrobbanást. A korabeli, Kárpát-medencén kívül Kína és India együttes népességénél nagyobb, 1-2,5 milliós népesség áramlott ki a Dunántúlról északra, nyugatra és keletre, majd párszáz év múlva egy újabb, szintén milliós népességhullám Erdélyből keletre. Ezt az utóbbi, magas műveltségű népet jogarhordozóknak, jogarakkal temetkezőknek nevezik a régészek. Ők voltak az eurázsiai síkság-rendszer urai. A világtörténelem ötezer éven át legmeghatározóbb népe a Kárpát-medencétől a Csendes-óceánig, délre pedig egészen Észak-Indiáig egységes műveltséget, együttműködő államok közösségét hozta létre: ez az Ősi Magyarország. Fontos megemlíteni Nemród szkíta királyt is, aki Mezopotámiában, Uruk városában uralkodott közel ötezer évvel ezelőtt. Korabeli dokumentumok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy Nemród azzal a Nemróttal egyezik, akit a magyarság ősének neveztek a régi krónikák. 

– A kultúrában, a műveltségben hogyan mutathatók ki a több ezeréves közös múlthoz kapcsolódó szálak? 

– A közös, átfogó, életelvű világnézet, az ősi természettudomány, amely egyben természetfilozófia és természetvallás is volt, varázslatos, mágikus és sámánisztikus jegyeket is viselt; a közös jelképek – Világfa, Életfa, Csodaszarvas, kettős kereszt, hármas halom, hármas hármasság, keresztpántos korona, a pentaton népzene, az ősi és a keleti népzenei kultúrkör, az eurázsiai népmesekör, a néphagyományok folytonossága egészen a 18-19. századig kimutatható. Ha pedig vizsgálat alá vesszük a történeti nyelvtudományt, Benkő Lóránd Széchenyi-díjas nyelvész, tudománytörténész leírja, hogy a magyar nyelv rendkívül hosszú története során – amely sokkal régebbre nyúlik, mint az indogermán vagy finnugor népek őstörténete – soha nem ment át olyan változáson, amely megingatta volna az egységét. A finnugor nyelvrokonságban tehát a magyar volt az átadó fél. A finnugor csak egy újabb elnevezése a szkíta-hun-magyar nyelvcsalád egyes északi népeinek. De említhetek más, lélegzetelállítóan érdekes összefüggéseket is. Kiemelném Juhász Zoltán kutatásait, aki – Kodály Zoltán hatására – a múlt század hetvenes éveitől fogva foglalkozik népzene összehasonlító tudománnyal. Élenjáró matematikai módszereket fejlesztett ki, hogy kimutasson olyan kapcsolódásokat a népdalkincsekben, amiket más eljárásokkal korábban nem lehetett. A neves népzenekutató, aki egyébként népzenész is, kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a magyar népzene volt az, amelyik alapvetően és kiemelkedően meghatározta a kínai népzene fejlődését. A magyar volt tehát itt is az átadó fél: a kínai népzenekincs ötven százaléka a mi népdalkincsünkből ered. Az is egyértelmű, hogy átadó fél csak egy kínainál nagyobb műveltségű, a kínaival szomszédos nép lehetett. Más forrásból tudható, hogy ezek a hunok voltak: tehát a hun-magyar rokonság már csak ezen a szálon is bizonyítottnak tekinthető. 

– Említette: az Eurázsiát összefüggően jellemző és műveltségi alapnak tekinthető ősi tudás, természetvallás folytonossága egészen a 18-19. századig kimutatható. Mi történt ekkor, miért szűnt meg ez az egység? 

– A népesség változásai felgyorsultak, keleten is megjelentek és egyre nagyobb teret nyertek az ősihez képest újabb, mai világvallások. Általánosan is elmondható, hogy az elmúlt négyszáz évben mély gyökereket eresztett – elsősorban a nyugati civilizációban – az a fajta materialista gondolkodás, amely képtelen arra, hogy az anyagon kívül bármi más kozmikus jelentőségét felismerje.  

Fotó: Egressy Orsolya

A visszazökkentés kötelessége  

Korunk problémáinak gyökerét sokan éppen az anyag- és pénzközpontú gondolkodásban, a „GDP-alapú fejlődésben” találták meg. Hogyan látja ezt Ön az egyik legfontosabb, kiutat kereső hazai intézmény, a Budapest Centre for Long-term Sustainability (BC4LS) kutatási elnökeként? 

– A 21. század első számú, legégetőbb, elkerülhetetlenül megoldást igénylő problémája a fennmaradásunk, azaz a fenntarthatóság. Abba a szakaszba érkeztünk, amikor olyan mértékűvé nőtt a fenntarthatatlanság, hogy az már az emberiség létét veszélyezteti. A természet pusztítása kihúzza a talajt azok alól a népek alól, akik nem látják be, hogy a jövőnek a fenntarthatóságra kell alapulnia. Az átállás pedig nem megy világnézet-váltás nélkül. Az ősi eurázsiai és európai civilizáció az életközpontú felfogáson alapult. Ma is ennek kell felváltania az anyagelvű gondolkodást. Az életelvű világnézet nem kirekeszti, hanem befogadja az anyag és az értelem alapelvét, ahogyan a lélek mellett a test és a szellem is lényeges és e három együtt alkot egységes egészet. Ha ezt a hármasságot együtt javítjuk, az anyagi világ mellett az értelem és az élet javát is keressük, akkor az emberi társadalomnak és a természetnek együtt teszünk jó szolgálatot. 

Visszazökkentésnek nevezi ezt a váltást több helyütt. Mit ért ez alatt? 

– Már William Shakespeare megírta azt a Hamletben, hogy kizökkent velünk az idő. Az lesz a visszazökkentés, amikor visszaállunk végre az élet természetes medrébe. Annak az életelvnek kell a társadalmak legalapvetőbb törvényévé válnia, amely meghatározza a Világegyetemet és minden életet. Egy új civilizációnak kell megszületnie, amely életelvű és átfogóan egészséges. Amely arra irányul, hogy ne csak az anyagi javakat keressük, hanem törődjünk a testi-lelki egészségünkkel is. Enélkül a boldogság nem lehetséges. Ráadásul nem csak az egyén szintjén szükséges megteremtenünk a test, lélek, szellem egységére alapuló jólétet, hiszen a lényünk nem merül ki a „bőrünkön belüli” tartományban, hanem összeforr a Világegyetem lényegével. Ott élnek bennünk a Világegyetem teremtői erői, ezek adják az ember valódi énjét. Ha az emberről alkotott felfogásunk visszatalál a kozmikus rendhez, az élet lényegét meghatározó életelvhez, akkor felemelővé válik. Az életelv az egyéni és közösségi élet kiteljesedésére irányul. Az életelven, az átfogó tudományon alapuló társadalom hozza el az egészséges civilizációt. 

 Recept a gyógyulásra  

– Eurázsia öröksége biztosíthatja a gyógyulás receptjét a világnak? 

– Eurázsia őstudása a magyarság tudományos-metafizikai bölcseletében, nemzeti jelképeinkben és hagyományainkban őrződött meg a legteljesebben. Ugyanakkor írásos alakban a kínaiaknál maradt meg a legrészletesebben, ők őrzik ezt az életfilozófiát. Őseink tapasztalatából, illetve a kínai filozófia háromezer éves múltjából összegyűlt tudást kell olyan döntésrendszerré formálnunk, amely összhangba hozza az egyéni jólétet a család, a társadalom és a természeti környezet jólétével, amely cselekvéseink és társadalmaink fő célját meghatározza. Ez az, amit az őstörténelem és az átfogó tudomány egyezése gyakorlatban is bevált módon üzen számunkra, hogy visszatérjünk a fenntarthatósághoz, újra jó kapcsolatot alakítsunk ki az életünket biztosító valósággal. Az ember valódi önazonosságát abban találja meg, hogy segíti az összes életformát, nem pedig abban, hogy az anyagi javak jólét felett már szükségtelen halmozása tönkretegye népeink otthonát, elidegenítse, az önhittség és a hedonikus élvezetek felé és egymás ellen fordítsa a népeket. 

Amikor Eurázsiáról beszélünk, gyakorta csak kilométerekről, infrastruktúráról, kereskedelemről esik szó. Van-e jele már annak, hogy az új korszakot hozó, formálódó szuperkontinens az új civilizáció felé is tesz lépéseket? 

– 2007-ben a kínai kormány úgy döntött, hogy az ország áttér egy minőségileg új civilizáció építésére, amit ökológiai civilizációnak neveznek. A távol-keleti óriás hatalmas léptekkel halad előre a fenntarthatóság útján. Több mint tízezer olyan központot hoztak létre az országban, amelyik az ökológiai civilizáció felépítésének szükségességét segít bevinni a köztudatba. A Világbank kimutatásai szerint Kína 850 millió polgárát emelte ki a mélyszegénységből. Peking már 2020-ra teljesítette az Egyesült Nemzetek Szervezetének a szegénység felszámolását előirányzó, 2030-ig szóló célprogramját. Azt a programot, amelyet a jelek szerint számos tagország 2030-ig sem teljesít majd. 

 Fenségesen egyszerű, abszolút tiszta 

 – Mi lehet a magyarság szerepe az egészséges, ökológiai civilizáció létrehozásában? 

– Különleges küldetés a miénk: az átfogó tudománnyal egylényegű metafizikai és bölcseleti rendszerünkkel tudunk hidat képezni Kelet és Nyugat között. Amit mi tudunk, az az életközpontú gondolkodásmód, amely olyan, mint amilyennek korábban a hunok bölcsességvallását leírták: fenségesen egyszerű és abszolút tiszta. 

– Ez lehet a híd alapja? 

– A bölcsesség abban különbözik az értéksemleges tudástól, hogy az egyetemes élet javát szolgálja. Ősi, életelvű gondolkodásmódunk elevenen tovább él a magyar ősnyelvben, néphagyományainkban, nemzetünk kiemelkedő tehetségében. Elegendő, ha annyit említek meg, Marx György: A marslakók érkezése című könyve nyomán, hogy a 20. század három legnagyobb korszakalkotó felfedezése magyar tudósok, feltalálók nevéhez fűződik. Ahogy „A Selyemút őstörténete” című könyvemben részletesen kimutattam, a magyarság tehetsége ma is világszinten kimagasló, ami visszavezethető arra, hogy az őstörténelemben játszott szerepünk tovább él bennünk. Ez az, ami képessé tesz minket arra az életközpontú, átfogó felfogásra, amit más nemzeteknél jobban tudunk, és amit át tudunk adni a világ fenntarthatóvá válása számára. 

– A Világegyetem lényegével kezdtük és eljutottunk a magyar őstudás új civilizációt teremtő erejéig. Egy helyütt említi: édesapja, Kolozsvári Grandpierre Endre, a jeles író, gondolkodó és magyarságkutató mindig arra tanította, hogy a gondolatmenetében jusson el a legmélyebb, végső pontig. Hogyan érzi, eljutott már idáig? 

– A legfontosabb és legvégső következtetés, valamint a legnagyobb kérdés az, hogy meg tud-e menekülni az emberiség az anyagelvűség rabságából? Ki fogja éltetni tovább azt, ami számunkra fontos? A fenntarthatóság létkérdés, a legfontosabb társadalmi ügy. Eljött az ideje, hogy mindnyájan szembesüljünk az élet alapkérdéseivel. A válaszokat, a megoldásokat keresve pedig el kell jutnunk az átfogó valóság, a Világegyetem egészének feltérképezéséig és lényegének teljes mélységű megértéséig. Amely fenségesen egyszerű, abszolút tiszta és az új világ kibontakozásának alapja. 

Ez az interjú az Eurázsia 2022/III-IV. számában jelent meg.

Továbbiak

A weboldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk. Az Ön beleegyezésével ezeket arra használjuk, hogy mérjük és elemezzük a weboldal használatát.
Információk és beállítások